IPA Regiunea 1 Bucuresti
Comitetul Executiv Regional


COMPONENTA COMITETULUI EXECUTIV REGIONALÎn data de 11.06.2015 ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Regiunii din data de 24.10.2014 conform deciziei nr.9228/302/2015, Judecătoria Sectorului 5, Secția a-II-a Civilă dispune, modificarea actului constitutiv în registrul special al asociațiilor și fundațiilor și componența organelor de conducere ale asociației astfel :Președinte Col (r.) ing. DINCĂ LUIGI

Președinte Col (r.) ing. DINCĂ LUIGI

Tel. contact : 0722652299 / 30777


Atributii generale Presedinte

1.Este reprezentantul legal al Asociației Internaționale a Polițiștilor Regiunea 1 București, și poate semna documente sau poate încheia contracte pe seama și în numele asociației după obținerea aprobării Comitetului Executiv Regional. Aprobarea va fi validată prin votul deschis al membrilor comitetului cu majoritate simplă;
2.Păstrează ștampila cu însemnele asociației și aplică amprenta ștampilei numai pe acele documente pe care le semnează în numele și pe seama asociației;
3.Convoacă,controlează, coordonează şi conduce activitatea Comitetului Executiv Regional, a secretariatului şi colaborează cu trezorierul regiunii pentru buna gestionare a bugetului de venituri şi cheltuieli;
4.Numește în caz de indisponibilitate, un vicepreședinte sau pe trezorier să îl substituie. În această situație ștampila cu însemnele asociației va fi predată trezorierului regiunii în baza unui proces-verbal de predare- primire care în situații excepționale poate fi întocmit de membrii Comitetului Executiv Regional;
5. Aprobă toate intrările și ieșirile de mijloace materiale și bănești ale regiunii
6. Avizează Bilanţul Anual al activităţilor regiunii și îl prezintă pentru aprobare Comitetului Executiv Regional ;
7. Avizează Calendarul Activităților Regiunii pentru anul următor,îl prezintă pentru aprobare Comitetului Executiv Regional;
8.Înlocuiește secretarii asistenți la propunerea secretarului regiunii, după analizarea activității acestora, dacă situația impune;
9. Identifică persoane juridice pentru încheierea de contracte pentru obținerea unor facilități în favoarea membrilor asociației și le prezintă Comitetului executive Regional pentru aprobare;
10. Conduce desfășoararea unor acţiuni cultural-educative şi sportive în interesul membrilor regiunii și întocmește referatele privind modul de desfășurare a acțiunii, pe care le prezintă Comitetului Executiv Regional pentru aprobare ;
11. Punctează persoane fizice sau juridice care pot susţine financiar activitatea regiunii si propune pentru aprobare Comitetului Executiv Regional obţinerea de către aceştia a calităţii de „membru simpatizant”;
12.Participă la efectuarea de achiziţii de bunuri şi servicii în interesul regiunii și participă la distribuirea acestora către membri regiunii;
13. Propune în vederea aprobării Comitetului Executiv Regional susţinerea financiară a unor acţiunii desfăşurate de membrii în interesul acestora;
14.Urmăreşte modul de executare a sarcinilor de către membrii Comitetului Executiv Regional stabilite în Adunările Generale, Extraordinare şi/sau curete și dispune măsuri pentru îndeplinirea acestora;
15.Întocmește politica de personal a regiunii;
16.Propune Adunării Generale alegerea, sancționarea sau revocarea din funcții a membrilor Comitetului Executiv Regional precum și pentru sancționarea membrilor organizației, pentru neîndeplinirea atribuţiilor care le revin, pentru încălcarea prevederilor statutare sau pentru neplata cotizației;
17.Propune Comitetului Executiv Regional replanificarea termenelor pentru sarcinile neexecutate la termenul stabilite de către membrii comitetului sau de către membrii asociației care au primit sarcini de executarea unor activități;
18.Semneză în numele regiunii cereri de inscriere, de transfer, contracte, acte adiţionale, dispoziţii de plată , reprezintă intersele regiunii în toate situaţiile;
19.Propune ordinea de zi a Adunării Generale, a şedinţelor extraordinare, precum şi a celor curente;
20.Stabileşte trimestrial sau ori de câte ori se impune sarcini pentru membri Comitetului Executiv Regional în vederea soluţionării problemelor curente sau de perspectivă ale regiunii;
21. Aprobă rapoartele de activitate și propune Comitetului Executiv Regional stimularea financiară a membrilor comitetului, a secretarilor asistenţi, precum şi a celorlalţi membri care se achită corespunzător de sarcinile primite;
22.Hotărăşte după consultarea Comitetului Executiv Regional strategia de acţiune şi proiectele iniţiate la nivelul regiunii;
23. Aprobă contracte de parteneriat încheiate cu celelalte regiuni ale Asociației Internaționale a Polițiștilor din țară și străinătate.Vicepreședinte ”A” - Cms. sef POPESCU MARIUS

Tel. contact :


Atributii Generale

Vicepresedinte A

1. Propune Președintelui Comitetului Executiv Regional datele de desfăşurare a Adunărilor Generale, extraordinare precum şi cele curente şi se ocupă de organizarea acestora;
2. Întocmeşte bilanţul anual al activităţilor regiunii îl prezintă pentru avizare președintelui regiunii și Comitetului Executiv Regional pentru aprobare;
3. Efectuează propuneri pentru Calendarul Activităților Regiunii pentru anul următor,îl prezintă pentru avizare președintelui regiunii și pentru aprobare Comitetului Executiv Regional;
4. Identifică persoane juridice pentru încheierea de contracte pentru obținerea unor facilități ca urmare a derulări acestora ,în favoarea membrilor asociației, le prezintă pentru avizare în scris președintelui regiunii și Comitetului Executive Regional pentru aprobare;
5. Poate reprezenta regiunea la propunerea preşedintelui cu aprobarea Comitetului Executiv Regional, în vederea coordonării și desfășurării unor acţiunii cultural-educative şi sportive în interesul membrilor regiunii și întocmește referatele privind modul de desfășurare a acțiunii, le prezintă președintelui spre avizare și Comitetului Executiv Regional pentru aprobare ;
6. Punctează persoane fizice sau juridice care pot susţine financiar activitatea regiunii si propune președintelui pentru avizare pentru aprobare Comitetului Executiv Regional obţinerea de către aceştia a calităţii de „membru simpatizant”;
7. Propune în scris președintelui în vederea avizării și Comitetului Executiv Regional pentru aprobare susţineri financiare a unor acţiunii desfăşurate de membrii şi în interesul acestora;
8. Reprezintă regiunea în anumite situaţii cu acordul verbal al preşedintelui regiunii și poate angaja discuții prealabile pe seama și în numele asociației până la obținerea aprobării necesare din partea Comitetului Executiv Regional;
9. Participă la întocmirea contractelor și răspunde în fața Comitetului Executiv Regional împreună cu VICEPREŞEDINTELE B ,de întocmirea conform prevederilor legale, de data expirării acestora , valabilitatea actelor adiţionale, convenţiilor sau orice alt tip de înţelegere contractuală;
10. Prezintă în proiect președintelui regiunii, contractele, convenţiile sau actele adiţionale;
11. Ține evidenţa acestora şi urmăreşte cu stricteţe modul de respectare a clauzelor contractuale, informează în scris preşedintele şi aduce la cunoştinţa Comitetului Executiv Regional toate neregulile constatate;
12. Efectuează achiziţii de bunuri şi servicii în interesul regiunii la propunerea preşedintelui regiunii cu aprobarea Comitetului Executiv Regional și participă la distribuirea acestora către membri regiunii;
13. Participă la toate ședințele comitetului atunci când este convocat, telefonic sau în scris;
14. Participă anual la inventarierea generală a patrimoniului regiunii ;
15. Participă la îndosarierea documentelor regiunii pentru constituirea arhivei regiunii ;
Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de preşedintele regiunii.


Vicepreședinte ”B” Cms. șef BORȚEA ADRIAN

Vicepreședinte ”B” Cms. șef BORȚEA ADRIAN

Tel. contact: 0723080034


Atributii Generale

Vicepresedinte B

1. Întocmește și răspunde de legalitatea întocmirii actelor juridice privind donaţiile,sponsorizările, contractele, convenţiile precum şi orice alt tip de înţelegere contractuală;
2. La propunerea preşedintelui şi cu aprobarea Comitetului Executiv Regional reprezintă în instanţă regiunea pentru toate modficările care reglementează activitatea regiunii în actele statutare;
3. Punctează persoane fizice sau juridice care pot susţine financiar activitatea regiunii si propune pentru aprobare Comitetului Executiv Regional obţinerea calităţii de „membru simpatizant”;
4. Propune în scris președintelui regiunii în vederea avizării și Comitetului Executiv Regional pentru aprobare susţinerea financiară a unor acţiunii desfăşurate de membrii şi în interesul acestora;
5. Identifică persoane juridice pentru încheierea de contracte pentru obținerea unor facilități ca urmare a derulări acestora ,în favoarea membrilor asociației, le prezintă pentru avizare în scris președintelui regiunii și Comitetului Executive Regional pentru aprobare;
6. Poate reprezenta regiunea la propunerea preşedintelui cu aprobarea Comitetului Executiv Regional, în vederea coordonării și desfășurării unor acţiunii cultural-educative şi sportive în interesul membrilor regiunii și întocmește referatele privind modul de desfășurare a acțiunii, le prezintă președintelui spre avizare și Comitetului Executiv Regional pentru aprobare ;
7. Participă la întocmirea bilanţului anual al activităţilor regiunii şi și efetuiează propuneri pentru întocmirea Calendarul Activităților Regiunii pe anul următor;
8. Reprezintă regiunea în anumite situaţii cu acordul verbal al preşedintelui și poate angaja discuții prealabile pe seama și în numele asociației până la obținerea aprobării necesare din partea Comitetului Executiv Regional;
9. Participă la întocmirea contractelor și răspunde în fața Comitetului Executiv Regional împreună cu VICEPREŞEDINTELE “A” ,de întocmirea conform prevederilor legale, de data expirării acestora , valabilitatea actelor adiţionale, convenţiilor sau orice alt tip de înţelegere contractuală;
10. Prezintă în proiect președintelui regiunii, contractele, convenţiile sau actele adiţionale care urmează să fie aprobate de Comitetul Executiv Regional;
11. Efectuează achiziţii de bunuri şi servicii în interesul regiunii la propunerea preşedintelui regiunii cu aprobarea Comitetului Executiv Regional și participă la distribuirea acestora către membri regiunii;
12. Participă la toate ședințele comitetului atunci când este convocat, telefonic sau în scris;
13. Participă anual la inventarierea generală a patrimoniului regiunii
14. Răspunde și actualizează permanent activitatea desfășurată pe site-ul regiunii;
15. Participă la îndosarierea documentelor regiunii pentru constituirea arhivei regiunii ;
Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de preşedintele regiunii.


Secretar regional Agent șef adjunct (ec.) TÂRȚĂU NICULINA

Secretar regional Agent șef adjunct (ec.) TÂRȚĂU NICULINA

Tel. contact :07443566121/30722


Atributii Generale

Secretar

1.Prezintă preşedintelui corespondenţa sosită în cadrul regiunii, o înregistrează şi o distribuie celor în drept pentru soluţionare şi luare la cunoştină, conform rezoluţiilor stabilite;
2.Urmăreşte modul de îndeplinire la termen a sarcinilor stabilite de preşedinte, de hotărârile Comitetului Executiv Regional sau ale Adunării Generale sau a celor stabilite în şedinţele extraordinare sau curente;
3.Întocmeşte proiectele de răspuns la adresele sosite la nivelul regiuniidup[ ce prime;te datele necesare de la membrii Comitetului Executiv Regional le prezintă preşedintelui regiunii pentru aprobare şi se ocupă de expedierea acestora;
4.Răspunde de activitatea secretarilor asistenţi şi propune președintelui regiunii înlocuirea acestora în situați motivate;
5.Întocmeşte bilanţul anual al activităţilor regiunii cu sprijinul vicepreședinților și îl prezintă pentru avizare președintelui regiunii și Comitetului Executiv Regional și Adunării Generale pentru aprobare;
6.Întocmeşte Calendarul Activităților Regiunii pentru anul următor la propunerea membrilor Comitetului Executiv Regional,îl prezintă pentru avizare președintelui regiunii și pentru aprobare Comitetului Executiv Regional ;
7.Clasează documentele solutionate, tehnoredactează ordinea de zi şi procesele-verbale a şedinţelor comitetului sau ale Adunării Generale şi le prezintă pentru semnare presedintelui si celorlalti membri ai comitetului;
8.Ține evidenţa membrilor pe categorii împreună cu trezorierul regiunii, transmite regiunilor ,Secţiei Române, sau structurilor financiare ale unităților după caz, adrese privind modificările legate de numărul membrilor regiunii sau de reținerea cotizației și prezintă trimestrial această evidență pentru avizare Comitetului Executiv Regional;
9.Îndeplineste prin cumul activitatea de casierie şi distribuie contra-cost :portofele, suporți parbriz și alte materiale promotionale membrilor;
10.Oferă informaţii membrilor regiunii privind activitatea regiunii sau al altor date solicitate de aceştia și desfășoară activități de secretariat conform programului stabilit de președintele regiunii;
11.Întocmeste materiale de sinteză privind activitatea regiunii cu sprijinul vicepreşedinţilor,după caz;
12.Primeste, verifică şi centralizează cererile de primire sau de retragere în asociaţie,după caz, întocmeşte adresele de înaintare, le prezintă pentru semnare presedintelui;
13.Întocmește documentele necesare pentru ridicarea de la Secția Română a cardurilor și efectuiază plăți la casieria centrală;
14. Propune în scris președintelui în vederea avizării și Comitetului Executiv Regional pentru aprobare susţineri financiare a unor acţiunii desfăşurate de membrii şi în interesul acestora;
15.Reprezintă regiunea în anumite situaţii cu acordul verbal al preşedintelui regiunii și poate angaja discuții prealabile pe seama și în numele asociației până la obținerea aprobării necesare din partea Comitetului Executiv Regional;
16. Poate reprezenta regiunea la propunerea preşedintelui cu aprobarea Comitetului Executiv Regional, în vederea coordonării și desfășurării unor acţiunii cultural-educative şi sportive în interesul membrilor regiunii și întocmește referatele privind modul de desfășurare a acțiunii, le prezintă președintelui spre avizare și Comitetului Executiv Regional pentru aprobare ;
17.Efectuează achiziţii de bunuri şi servicii în interesul regiunii la propunerea preşedintelui regiunii cu aprobarea Comitetului Executiv Regional și participă la distribuirea acestora către membri regiunii;
18.Participă la toate ședințele comitetului atunci când este convocat, telefonic sau în scris;
19.Execută anual împreună cu trezorierul regiunii inventarierea generală a patrimoniului regiunii;
20.Execută îndosarierea documentelor și scade numerele din registrele de corespondență pentru constituirea arhivei regiunii ;
21. La începutul fiecărui an după ce scade setul de numere din anul anterior propune președintelui utilizarea unui nou set de numere și constituie un registru nou de numere, după caz ;
22. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de preşedinte.


Trezorier regional Cms. șef (ec.) VASILE MARIA

Trezorier regional Cms. șef (ec.) VASILE MARIA

Tel. contact :0723629314


Atributii Generale

Trezorier

 1. Conduce activitatea financiar-contabilă a regiunii;
 2. Participă la toate ședințele comitetului atunci când este convocat, telefonic sau în scris;
 3. Participă la întocmirea bilanţului anual al activităţilor regiunii ;
 4. Efectuiază propuneri pentru Calendarul Activităților Regiunii pentru anul următor;
 5. Întocmeşte balanţele de verificare contabile;
 6. Întocmeşte rapoartele privind bugetul de venituri şi cheltuieli ale regiunii;
 7. Prezintă în proiect preşedintelui regiunii pentru avizare şi supune aprobării Comitetului Execuitiv Regional și Adunării Generale activitatea financiar- contabilă desfăşurată precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor;
 8. Întocmeşte şi supune aprobării preşedintelui regiunii documentele financiar-bancare, răspunde de activitatea de colectare a cotizaţiilor, de evidența membrilor precum şi de legalitatea decontării cheltuielilor;
 9. Prezintă trimestrial pentru aprobare Comitetului Executiv Regional situația numerică a membrilor regiunii precum și stadiul încasării cotizațiilor;
 10. Reprezintă regiunea în anumite situaţii cu acordul verbal al preşedintelui regiunii și poate angaja discuții prealabile pe seama și în numele asociației până la obținerea aprobării necesare din partea Comitetului Executiv Regional;
 11. Ține evidenţa şi răspunde de activitatea de inventariere a activului şi pasivului regiunii;
 12. Coordonează și răspunde de activitatea casieriei regiunii,de activitatea de achizitie a bunurilor sau serviciilor pentru regiune sau în folosul membrilor regiunii , verifică periodic stadiul amortizării bunurilor aflate în dotarea regiunii;
 13. Întocmeste şi actualizeză permanent pocedura de achiziţie conform reglementarilor în vigoare respectând principiul corelatiei între preţ şi calitate, o prezinta pentru aprobare presedintelui si o aduce la cunostina celorlalti membri ai comitetului sub semnatură;
 14. Întocmeste procedura circuitului documentelor finaciare în cadrul regiunii o prezinta pentru aprobare presedintelui si o aduce la cunostinta celorlalti membri ai comitetului sub semnatură;
 15. Participă la întocmirea contractelor le semnează și răspunde în fața Comitetului Executiv Regional împreună cu VICEPREŞEDINTELE “A” și “B” ,de întocmirea conform prevederilor legale, de data expirării acestora , valabilitatea actelor adiţionale, convenţiilor sau orice alt tip de înţelegere contractuală;
 16. Efectuează achiziţii de bunuri şi servicii în interesul regiunii la propunerea preşedintelui regiunii cu aprobarea Comitetului Executiv Regional și participă la distribuirea acestora către membri regiunii;
 17. Ține evidenţa şi răspunde de modul cum sunt atrase fonduri la bugetul regiunii prin activitatea de sponsorizare, donatii precum şi prin orice altă activitate legală, precum şi de modul de întocmire a documentiei aferente;
 18. Efectuiază propunri preşedintelui şi Comitetului Executiv Regional pentru stabilrea politicii financiare de venituri și cheltuieli ale regiunii;
 19. Reprezintă regiunea în faţa organelor de control financiar şi se supune controlului Comisiei de Cenzori;
 20. Răspunde și întocmește documentele specifice activității de inventariere anuală generală a patrimoniului regiunii ;
 21. Coordonează și răspunde de îndosarierea documentelor pentru constituirea arhivei regiunii pe linie de contabilitate;
 22. Reprezintă regiunea în anumite situaţii cu acordul preşedintelui;
 23. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de preşedinte.


EXTRAS DIN STATUTUL REGIUNII


CAPITOLUL V

ORGANELE DE CONDUCERE

ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI


Art.20 – (1) Organul de conducere al Regiunii  este Adunarea Generală, formată din membrii Asociaţiei regionale.

(2) Adunările Generale ale regiunii pot fi: ordinare, extraordinare şi de alegeri.

(3) Adunarea Generală Ordinară se întruneşte anual, cu participarea membrilor Regiunii sau prin reprezentare şi este statutară dacă participă cel puţin ½ plus 1 din numărul total de membrii. În calculul proporţiei de ½ se iau în considerare şi împuternicirile scrise ale membrilor Regiunii care nu pot participa la adunare.

(4) Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către Comitetul Executiv Regional  cu cel puţin 15 zile înainte de data la care urmează a avea loc. Convocarea se face în scris, se afișează la sediul social  și se postează pe site-ul regiunii şi trebuie să cuprindă data, locul şi ordinea de zi a Adunării Generale.

(5) Dacă Adunarea Generală Ordinară nu a putut avea loc din lipsă de cvorum, în conformitate cu prevederile prezentului Statut, aceasta va fi reconvocată pentru o dată ulterioară, nu mai devreme de 7 zile de la data iniţială, dar nici mai târziu de 15 zile de la aceeaşi dată. În acest caz, Adunarea Generală Ordinară este statutar constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi, iar hotărârile sunt valabile dacă au fost adoptate cu majoritatea de ½ plus 1 din numărul celor prezenţi.

(6) Lucrările Adunării Generale Ordinare vor fi conduse de preşedintele în exerciţiu al Comitetului Executiv Regional , toate propunerile şi hotărârile fiind consemnate într-un proces-verbale, de către secretarul de şedinţă. Procesele-verbale se păstrează într-un registru special care se află la secretariatul regiunii.

(7) În cazuri justificate, cu acordul Comitetului Executiv Naţional, Comitetul Executiv Regional poate convoca Adunarea Generală Extraordinară cu respectarea prevederilor art.20 alin.(4),(5) şi (6) din prezentul capitol.

(8) Adunarea Generală pentru Alegeri la nivel regional se desfăşoară  de regulă, o dată la 4 ani, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei constituirii, conform prevederilor din metodologia transmisă de I.P.A. Secţia Română.

(9) În competenţa Adunărilor Generale Ordinare şi de Alegeri intră:

 1. analiza activităţii Comitetului Executiv Regional şi a Comisiei de Cenzori;
 2. aprobarea proiectelor de programe;
 3. propunerile de modificare şi completare a statutului Regiunii sau Statutului IPA Secția Română;
 4. alegerea membrilor Comitetului Executiv Regional şi a Comisiei de Cenzori ( numai în cazul adunării generale de alegeri);
 5. stabilirea strategiei de îndeplinire a scopului şi obiectivelor Regiunii;
 6. aprobarea rapoartelor de activitate prezentate, a situaţiilor financiare anuale şi a bugetului de venituri şi cheltuieli;
 7. alegerea membrilor Comitetului Executiv Regional şi ai Comisiei de Cenzori;
 8. aprobarea constituirii de noi sucursale ale Regiunii;
 9. dizolvarea sau lichidarea Regiunii.

Art. 21 – (1) În intervalul dintre întrunirile Adunarii Generale, problemele curente sunt rezolvate de Comitetul Executiv Regional, ca organ de administrare al Regiunii:

(2) Comitetul Executiv Regional  este ales de Adunarea Generală din rândul membrilor de drept şi este format din 5 persoane: preşedinte, secretar, trezorier şi 2 vicepreşedinţi.

(3) Membrii Comitetului Executiv Regional  sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi la expirarea mandatului.

(4) La expirarea termenului de 4 ani, membrii Comitetului Executiv Regional  sunt eliberaţi de drept din funcţii.

(5) Pentru constituirea Comitetului Executiv Regional , sunt aleşi membrii care au o vechime de minimum 2 ani în I.P.A Regiunea 1 București și sau evidențiat prin activitățile desfășurate la nivelul regiunii, acesta fiind principalul criteriu de selecție al candidaților.

(6) În funcţia de trezorier va fi ales un membru I.P.A. cu studii superioare în domeniul financiar-contabil.

(7) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Comitetul Executiv Regional, anual, prezintă Adunării Generale următoarele înscrisuri:

 1. raportul de activitate al Regiunii;
 2. execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli în anul precedent;
 3. situaţiile financiare anuale (balanţa de verificare, procesul-verbal de inventariere, procesul-verbal de verificare întocmit de comisia de cenzori);
 4.  proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 5. proiecte de programe ale Regiunii.

(8) Comitetul Executiv Regional are în responsabilitate următoarele atribuții:

 1. încheie acte juridice în numele Regiunii şi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în actul constitutiv, în Statutul IPA Regiunea 1 București, în hotărârile Consiliului Naţional sau în deciziile Comitetului Executiv Naţional;
 2. aprobă organigrama şi stabileşte politica de resursele umane a Regiunii;
 3. înaintează Comitetului Executiv National propuneri de modificare /completare a Statutului Asociaţiei;
 4. formulează propuneri de desfiinţare a sucursalelor Regiunii.

(9) Membrii Comitetului Executiv Regional se întrunesc în şedinţe trimestriale, pentru analiza activităţii.

(10) Membrii Comitetului Executiv Regional sunt obligaţi să pună la dispoziţia membrilor Comitetului Executiv Naţional orice informaţie, document sau act solicitat de aceştia în legătură cu activitatea I.P.A. Regiunea 1 București.

(11) În raport cu terţii, Regiunea este reprezentată de preşedinte şi trezorier.

(12) În vederea stabilirii sarcinilor ce îi revin, Comitetul Executiv Regional  elaborează regulamentul intern al regiunii.

(13) Membrii Comitetului Executiv Regional al Asociaţiei au dreptul şi obligaţia de a controla şi îndruma activitatea membrilor Sucursalelor Asociaţiei ori de câte ori consideră necesar.

(14) Comitetul Executiv Regional  împuterniceşte Biroul Executiv Permanent Regional cu funcţie executivă, pentru a îndeplini atribuţiile prevăzute în Statut, stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei sau de Comitetul Executiv Regional al Asociaţiei.

(15) Biroul Executiv Permanent Regional este format din : Președinte, Secretar și Trezorierul Regiunii.

Art.22 – (1) În intervalul dintre întrunirile Comitetului Executiv Regional al Asociaţiei, funcţionează Biroul Executiv Permanent Regional, ca organ executiv,.

(2) Biroul Executiv Permanent Regional îndeplineşte următoarele sarcini:

 1. soluţionează problemele curente, operative şi administrative ale Regiunii;
 2. încheie acte juridice în numele şi pe seama Regiunii;
 3. aprobă organigrama şi politica cu privire la resursele umane;
 4. întreprinde demersuri pentru înregistrarea şi autorizarea sucursalelor Regiunii potrivit celor stabilite de adunarea generală;
 5. întocmeşte, modifică sau completează actul adiţional la Statutul Regiunii în sensul înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  potrivit celor stabilite de adunarea generală;
 6. angajează Regiunea în relaţiile cu terţii;
 7. pregăteşte împreună cu vicepreședinții regiunii materialele ce urmează a fi prezentate adunării generale, cât şi pe cele ce urmează a fi prezentate Secţiei Naționale;
 8. asigură conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii curente a personalului din cadrul Regiunii, fiecare pentru cei aflați în coordonare;
 9. propune Comitetului Executiv Regional al Regiunii componenţa delegaţiilor participante la întâlnirile interne și internaţionale la care participă Regiunea.

(3) Documentele specifice activităţii Regionale se semnează de minimum 2 persoane din cadrul Biroului Executiv Permanent Regional, cu respectarea specificităţii activităţii de secretariat faţă de cea de trezorerie.